Откриване на фирма в Норвегия

Ако той има наличие на не по-малко от 100 000 норвежки крони (13 000 евро) Капитал е разделен на непрехвърляем акции Управлението се осигурява най-малко един директор, който взема ежедневните решения и доклади висш орган на общото събрание на акционерите. Нашият има по-голям дял от капитал, се разделя в прехвърлянето на акции Капитал е равна на поне един милион норвежки крони (370, 000 евро). Както и в случая на затворените акционерно дружество, акционерите не носят отговорност за задълженията и печалбата на дружеството, в рамките на своя принос. Управлението се осигурява най-малко трима членове, организирани в Съвета на мениджърите да се