Правни услуги в Норвегия

в малки предприятия ще се опрости до голяма степен сливане и придобиване на акции на дружеството Голяма част от документацията и при това се търси най-подходящата план на данъчно облагане за вашата компания, можете да се обадите на нашите адвокати ще ви консултират за законни методи за свеждане до минимум на данъци или други данъчни облекчения, така че да се оптимизира своите приходи. В нашата кантората в Норвегия, вие също така ще намерите компетентен съветник в инвестиционни фондове и корпоративно преструктуриране За периодично актуализиране с оглед на промени, стига да са свързани с получаване на лиценз или специално разрешение, вие